1. Polityka Prywatności
  2. RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej nazywanego RODO - chcemy przekazać Państwu następujące informacje:

1.

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w składanym zamówieniu jest Krzysztof Stępień, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy ADS POLSKA Krzysztof Stępień, ul. Graniczna 62, 93-428 Łódź, NIP:7282557816, dalej nazwana "Administratorem". Administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

-wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@adspolska.pl,

-osobiście z Administratorem w jego siedzibie albo

-wysyłając list na adres: ADS POLSKA Krzysztof Stępień, ul. Graniczna 62, 93-428 Łódź.

2.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych.

Państwa dane osobowe podane w złożonym zamówieniu i przekazane w trakcie jego realizacji są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

a. zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, realizacji Państwa uprawnień z tytułu rękojmi oraz kontaktowania się z Państwem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem);

b. wystawienia i przechowywania faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe);

c. informowania Państwa o zmianach w katalogu produktów i nowych wyrobach, abyśmy mogli zaprosić Państwa do zawarcia następnych umów w przyszłości; (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Administratora - promocja własnych produktów i marketing bezpośredni);

d. ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);

e. kontaktowania się w sprawach związanych z zawartą umową z osobami przez Państwa wyznaczonymi (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Administratora – ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów).

3.

Jakie dane należy przekazać Administratorowi?

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy będzie niemożliwe. W zamówieniu przekazywane są dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i kontaktu z Państwem oraz wystawienia faktury VAT. Administratorowi podają Państwo swoje imię i nazwisko, firmę, adres i NIP (dane do faktury VAT), miejsce dostawy oraz kontaktowy adres e-mail lub numer telefonu.

4.

Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane?

a. państwa zamówienie i dane w nim zawarte będą przechowywane nie dłużej, niż jest to potrzebne do wykonania umowy i przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z jej zawarcia lub wykonywania (chyba że przepisy prawa unijnego lub krajowego nakazują dalsze przechowywanie tych danych osobowych);

b. faktura VAT i dane w niej wskazane będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego, czyli przez 6 lat liczonych od końca roku, w którym faktura VAT została wystawiona;

c. Administrator będzie informował Państwa o nowych produktach przez kolejny rok od dnia złożenia zamówienia;

d. w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administrator będzie wykorzystywał Państwa dane do czasu upływu terminu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z zawartej umowy lub z tytułu rękojmi.

5.

Odbiorcy Państwa danych.

Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

-przewoźnikom dostarczającym do Państwa zamówione towary,

-podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji zamówienia,

-przedsiębiorcom obsługującym system informatyczny przetwarzający zamówienia i umożliwiający wystawianie faktur VAT,

-podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki), doradcze, usługi prawne lub księgowe

6.

Państwa uprawnienia.

Mają Państwo prawo żądać od Administratora:

-udzielenia informacji, czy Administrator wykorzystuje Państwa dane, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli uważają Państwo, że są one błędne lub niepełne,

-przenoszenia danych do innego administratora lub wydania ich Państwu,

-usunięcia danych, które przetwarza Administrator,

-ograniczenia przetwarzania danych, które polega na tym, że Administrator nie może bez Państwa zgody dalej wykorzystywać danych, ale powinien je wyłącznie przechowywać.

Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego. Prawo sprzeciwu przysługuje także w szczególnych dla Państwa sytuacjach, gdy Administrator przetwarza dane, powołując się na swój prawnie uzasadniony interes. Skuteczne wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych w tych celach. Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych uprawnień, wystarczy złożyć żądanie Administratorowi za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podany adres e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora z krótkim opisem, jakie prawo zamierzają Państwo zrealizować. Możliwość realizacji niektórych uprawnień jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator wykorzystuje Państwa dane.

7.

Skarga do organu nadzorczego.

Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, albo do innego właściwego organu ze względu na miejsce Państwa stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia naruszenia.

8.

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw nienależących do Unii Europejskiej.

9.

Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10.

Zabezpieczenie danych.

Administrator stosuje niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby trzecie.

1. 1 art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

kubki reklamowe ADS POLSKA

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies oraz akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności

Akceptuję